کوه نوردی, گزارشات صعود

گزارش صعود تیم کانون کوهنوردان اوراز مهاباد به بام ایران ” قله دماوند ” سال 89

گزارش صعودتیم کانون کوهنوردان اوراز مهاباد به بام ایران  “ قله دماوند

عنوان صعود : راه اوراز ومقبل ، پرواز دراوج انسانیت

سرپرست برنامه : رضامحمدبایزیدی

تاریخ حرکت : روز سه شنبه ساعت 19 مورخ ۱۳۸۹/۷/۱۳

محل تجمع : کانون کوهنوردان اوراز مهاباد

وسیله ایاب وذهاب : یکدستگاه میدل باس بصورت دربستی برانندگی آقایان لطیف سیدی وجلال سیدی

اعضای تیم : 1- رضامحمدبایزیدی ( سرپرست برنامه ) 2- جمال یوسفی ( مربی فنی تیم ) 3- حسن سینا 4- سلیمان علیپور  5- علی ابراهیم زاده 6- سیامند مسماری 7- کامران سلیم زاده 8- آرش اسماعیل زاده 9- رضافتاح قاضی ( کسری ) 10- شهروز صفری

مسیرحرکت : ازمهاباد به تهران سپس ازجاده آمل باعبورازشهرهای بومهن – آبعلی – رودهن – قرارگاه فدراسیون کوهنوردی درپلور

کل هزینه برای هرنفر : ۶۵۰/۰۰۰ریال

روز سه شنبه مورخ 13/7/1389 حضوردرکانون وبازدیدالبسه وتجهیزات اعضای تیم توسط آرش وکسری ودرنهایت ساعت 19 حرکت ازمهابادبه تهران وازآنجا به پلور

روزچهارشنبه مورخ 14/7/1389 ساعت 10 رسیدن و توقف درقرارگاه پلوروانجام هماهنگیهای لازم سپس حرکت با یکدستگاه وانت نیسان  برانندگی آقای پرویزنیکجوبمبلغ کرایه 000/350 ریال به مقصدگوسفندسرا . بعد ازظهرهمان روز دسته جمعی به هم هوایی پرداختیم .

روزپنجشنبه مورخ 15/7/1389 بعدازصرف صبحانه ساعت 30/6 بسوی بارگاه حرکت نمودیم ( درابتدای حرکت توسط سرپرست تیم نحوه بستن بندپوتین به اعضای تیم آموزش داده شد که برای شخص بنده بسیارجالب بود ). باحرکتی آهسته وپیوسته درساعت 12 به بارگاه درارتفاع 4200 متری رسیده واتراق نمودیم . عصر همان روز تاارتفاع تقریبی 4600 هم هوایی کردیم . ( شهروزصفری که دچارسرماخوردگی شده بودحالشان بدترشد )

روز جمعه مورخ 16/7/1389 ساعت 30/6 پس ازصرف صبحانه بدون حضورآقایان شهروزصفری وسلیمان علیپور 8 نفرازاعضای بسوی قله حرکت کردند . ( جهت اطلاع ازحال یکدیگر بدستورسرپرست تیم یکدستگاه بی سیم تحویل شهروز ویکدستگاه دیگر توسط خودشان نگهداری گردید .)

     هواسرد بود اما حرکت به آرامی ادامه داشت . درارتفاع حدود 5200 متری ( بالاتر از آبشار یخی ) آقای علی ابراهیم زاده دچارارتفاع گرفتگی شده وبشدت استفراغ نمودند که بادستورسرپرست ایشان درمعیت کسری به بارگاه مراجعت کردند ( اطاعت بی چون وچرای کسری ازسرپرست برنامه درحالیکه دراوج توانایی صعود به قله بود ، جای شگفتی ، تواضع ودرعین حال تقدیروتحسین است وبه حقیقت این جوانان هستند که برقراری وتداوم کانون کوهنوردان اوراز مهاباد را تضمین کرده اند .)

     هواخراب شد وابرهای تیره همراه طوفانی تند دمای هواراتا 35 درجه زیرصفرپائین آورد ( درجه دمای هوای قله را ازقرارگاه پلور جویاشدیم )

     حدود 200 مترمانده به قله ، خستگی برمن نیزغالب گردید اما با تشویق همنوردان صعودرا ادامه دادیم . ساعت 10/12 قله وحشی ودیوانه ( بقول مسنر آلمانی ) دماوند فتح گردید .

     توضیح : سرپرست برنامه وآرش در10 متری قله ایستاده وازفتح قله خودداری کردند که دلیل آنان ازاین قراربود : اگرروزی برهیمالیا پای نهادیم ودرنزدیکی برسردوراهی قرارگرفتیم که قله رافتح کنیم ویاجان انسانی رانجات دهیم بتوانیم بااین تمرین برنفس خویش برعشق قله غلبه کرده و راه دوم را انتخاب کنیم . ( بنده بعنوان سرپرست کانون کوهنوردان اوراز مهاباد دربرابراین همه بزرگی سرتعظیم فرود می آورم وبه حقیقت عنوان برنامه که پرواز دراوج انسانیت است ، میرسم. )

     ساعت 25/12 بنده وآقایان جمال یوسفی – سیامند مسماری – کامران سلیم زاده پس ازگرفتن چندعکس درآن هوای سرد وطوفانی  به همراه آرش وسرپرست که در10 متری قله منتظر ما بودند ، ازطریق راه شنسکی به پائین مراجعت نمودیم . ( دراولین جایی که پنج دقیقه استراحت کردیم سنگی به وزن تقریبی 20 کیلو اززیر دست کامران سلیم زاده که درحال تراورس بود ، رهاشده ودقیقا” ازمیان آغوش بنده گذشت لذا قسمتی ازکاپشن گرتکس ودستکش پر مراگرفت که باعث نگرانی تیم شده اما به لطف خدا بخیر گذشت )

     ساعت 15 به بارگاه رسیدیم ودرکمال تعجب دیدیم که کسری با همکاری شهروز وسایراعضای تیم که درآنجابودند برای ماجشن صعود برپاکرده وروی میزهای پلاستیکی درمقابل صندلی هرنفر بیسکویت ، لواشک وچای داغ را مهیا نموده بودند . پس ازاجرای جشن من که ازخستگی رنجور بودم داخل کیسه خوابم خزیده وبه خواب عمیقی فرو رفتم .

    ساعت 17 سیامندمسماری مرا ازخواب بیدارکرده وآماده فرود به قرارگاه پلورشدیم . ساعت 20 به گوسفندسرا رسیده وباهماهنگی قبلی ، راننده سایپا حضورپیداکرده ( وپرداخت مبلغ 000/350 ریال دیگر ) وساعت 30/21 به پلور رسیدیم که بعداز استحمام ، سواربر میدل باس بسوی مهاباد حرکت کرده وشام رادر رستورانی دررودهن صرف نمودیم .

روز شنبه مورخ 17/7/1389 ساعت 12 به مهاباد رسیده ودرکانون پیاده شده وازیکدیگر خداحافظی نمودیم .

نقاط ضعف برنامه :

1- عدم آمادگی آقای سلیمان علیپور برای صعود ونداشتن تجهیزات موردنیاز که بناچارتوسط اعضای تیم تهیه گردید . 2- مناسب نبودن غذای تعدادی ازاعضای تیم

نقاط قوت  :

1- اطاعت بدون چون وچرا ازسرپرست برنامه 2- مشورت سرپرست برنامه با اعضاء 2- داشتن بی سیم واطلاع افراد بارگاهوصعودکنندگان ازهمدیگر 3- آموزش درحین اجرای برنامه 4- تواضع وفروتنی درخور شخصیت کوهنوردی توسط اعضای تیم

سایرتوضیحات :

حق ورودی به بارگاه برای هرایرانی 000/50 ریال وبرای هرنفرخارجی 50 دلار میباشد ضمنا” قیمت اقلامی که دربارگاه بفروش میرسندسرسام آورهستند برای مثال : آبمعدنی 000/15 ریال ( پنج برابر  ) – چای 000/3 ریال ( ده برابر ) – نوشابه 000/20 ریال ( سه برابر ) – آب جوش یک لیتر 000/10 ریال ( پنج برابر ) . متاسفانه تنها برای استفاده دستشویی 2 بشکه را ازآب چشمه پرکرده سپس برای فروش آبمعدنی آب چشمه را چند مترآنطرف ترقطع می کنند !!!

                                                                   حسن سینا

                                               سرپرست کانون کوهنوردان اوراز مهاباد

                                                                  18/7/1389

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *